Bestyrelse

Hvad er bestyrelsens opgaver?
Bestyrelsen er først og fremmest en kontrolinstans reguleret af Selskabsloven. Ansvaret for, at der føres tilsyn med virksomhedens økonomi vægter derfor højt. 

Bestyrelses opgaver

Bestyrelsen skal bl.a.
Varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af virksomheden.
Sikre løbende rapportering om virksomhedens finansielle forhold og sikre, at virksomhedens kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt.
Påse bogføringen og regnskabsaflæggelsen, gennemlæse og underskrive årsregnskabet, hvis de kan godkende det.
Påse, at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring (risici kan f.eks. være miljø, valuta, kontrakter, politik, presse mv.) og interne kontroller (it, bogførings- og regnskabssystemer)
Ansætte direktionen og udstikke retningslinjerne for dens arbejde.
Træffe beslutninger af usædvanlig art og af stor betydning for selskabet f.eks. fusion, virksomhedssalg/overtagelse.
Beslutninger om investeringer og finansiering.
Ansættelsespolitik mv.
Hvilket ansvar har bestyrelsen?
Bestyrelsen har det overordnede økonomiske, juridiske og etiske/moralske ansvar. Bestyrelsen kan kun udøve sit ansvar på baggrund af de informationer, de har. Men det er også bestyrelsens eget ansvar at anskaffe sig alle relevante informationer.

Selskabslovens §361, stk. 1 beskriver følgende:

“Stiftere og medlemmer af ledelsen, som under udførelsen af deres hverv forsætligt eller uagtsomt har tilføjet kapitalselskabet skade, er pligtige til at erstatte denne. Det samme gælder, når skaden er tilføjet kapitalejere eller tredjemand.”

Hvad er fordele/ulemper ved en stor/lille bestyrelse?

Fordele ved en lille bestyrelse er:
- Nem proces for beslutningstagning
- Lavere bestyrelsesomkostninger såfremt bestyrelsen honoreres
- Mindre omfattende rekrutteringsproces

Det omvendte gør sig gældende for store bestyrelser.

Ulemper ved en lille bestyrelse:
- Mindre diversificering
- Skrøbelighed overfor mødefrafald (beslutningsdygtighed)
- Større arbejdsbyrde for det enkelte bestyrelsesmedlem (udbrænding)
- Mindre analyse og diskussion af vigtige punkter grundet mangel på flere perspektiver
- Mindre potentiale for gruppe-dynamikker og gruppetænkning
- Mindre samlet pulje af tid, kompetencer og netværk

Det omvendte gør sig gældende for store bestyrelser. 

Yderligere kan ulemperne ved en stor bestyrelse være:
- Klikedannelser
- For lille pres, forpligtelse, ansvar og arbejdsbyrde pr. bestyrelsesmedlem til at holde bestyrelsesmedlemmerne godt engageret
- For lille commitment pr. medlem (free rider- og tilskuer-effekter)
- Et større antal betyder ikke nødvendigvis bedre beslutninger


Hos Møller Partners tager vi det bedste fra begge verdener og sikre en effektiv eksekvering på både bestyrelsesmøder, i den daglige sparring og sikre god governance.
STEP 1:

Etablering af bestyrelse, dokumentation og indmeldelse til erhvervs- og selskabsstyrelsen. Der bookes et passende antal møder, typisk 6 og der aftales formøder med relevante ressourcepersoner (jura, revisor, strateg etc.) 

Vi fokuserer altid vores energi på den økonomiske performance i virksomheden som vores første prioritet. Det ser vi som fundamentalt i det videre arbejde. Vi tager derfor et deepdive i økonomi med udgangspunkt i Budget, realiserede åtd, omkostningsfordeling pr afdeling, dermed sagt, vi ønsker at blive helt skarpe på, hvilken type virksomhed skal vi vejlede fremadrettet.

Dette element er på agendaen som vigtigste punkt på de første 2 møder. Typisk tager punktet den væsentligste del af møde 1 og halvdelen af møde 2, med opfølgning mellem disse.

STEP 2:

Hvordan performen virksomheden på disse faktorer: Salg, Indkøb, produktion, produktfornyelse, ledelsesstil, ledelseskraft, medarbejdertilfredshed, kundetilfredshed, definition af kultur etc.

I step 2 tager vi et deepdive i virksomhedens driftsmæssige performance. Vi kigger ned i nøgletal for salg og indkøb for derved at kunne bidrage til optimering på begge poster via sparring med relevante ressourcepersoner. Er virksomheden organiseret på bedst mulig vis, i forhold til de valgte designkriterier for den valgte værdikæde. Det vil vi gerne spare med jer om.

Dette element er med på agendaen i 2 møder p.a. Det er skemalagt til halvdelen af møde 2 og halvdelen af møde 4.
STEP 3:

Vi tager udgangspunkt i virksomhedens nuværende strategi og forholder os til valg af strategisk mission, vision og positionering.

Er det tiden til et strategi rewiev?
Er strategien tydelig og velkendt i virksomheden?
Hvilken type kultur er virksomheden baseret på?
Hvordan agere konkurrenterne?
Etc.

Dette punkt er med på møde 4 og 6, hvor strategien for det efterfølgende år godkendes.

Pris pr. kvt. er kr. 20.000 eksl. moms
START DIN BESTYRELSE HER

Møller Partners

Vi stræber efter at være den bedste danske partnerbasseret rådgivningsvirksomhed, der klæder vores kunder bedst på til at løse de lokale og nationale problemer som små og mellemstore virksomheder bokser med i dagligdagen.
START DIN RÅDGIVNING HER
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram